کاراته

پورشیب: به جز قهرمانی دنیا، به هیچ عنوان دیگری فکر نمی کنیم

ملی پوش کاراته کشورمان گفت: ما به گونه ای تمرین کردیم که با دست پر به کشور برگردیم و به جز قهرمانی دنیا به هیچ عنوان دیگری فکر نمی کنیم.

20 اسفند 1397